Paulon Säätiön vuoden 2015 kutsunäyttelyn taiteilijat ovat Jemina Lindholm & Elina Ylhäisi ja Maarit Mustonen & Anne Naukkarinen. Näyttelyn ovat kuratoineet Saara Hannus, Miina Hujala, Jussi Koitela, Mikael Kinanen ja Iina Kuusimäki. Näyttelyprojekti nostaa esiin ja tutkii yhteistyön ja yhteistoiminnan luonnetta, mahdollisuuksia ja edellytyksiä nykyisellä taidekentällä.
Näyttelyssä kaksi opiskeluaikana aloittanutta työparia jatkaa ja kehittää yhteistyötään: Tampereen ammattikorkeakoulusta valmistuneet Jemina Lindholm ja Elina Ylhäisi sekä Taideyliopistossa tavanneet Maarit Mustonen ja Anne Naukkarinen. Työparien teokset ovat koettavissa eri aikaan. Näyttelyn asetelma pohjaa yhtäältä lähtö- kohtaan, josta kuratoriaalinen työ alkoi: kuraattorit kutsuttiin Kuvataideakatemian Praxis-ohjelman kautta, ja he ovat työskennelleet ryhmänä jo opiskeluaikanaan. Toisaalta ryhmä halusi kyseenalaistaa ajatuksen kutsunäyttelystä yksittäisen taiteilijan debyyttiesiintymisenä aikana, jolloin valmistuvat taiteilijat ovat parhaimmillaan toimineet ammatissaan jo vuosia.
Näyttelyn yhteydessä julkaistaan nettijulkaisu. Julkaisu kokoaa yhteen tekstejä ja tekstifragmentteja, jotka avaavat näyttelyn taiteilijoiden yhteistyöprosesseja sekä laajemmin yhteistyön tekemistä taiteen kentällä. Julkaisu sisältää myös tekstimateriaalia kolmesta eri keskustelutilaisuudesta, jotka kuraattorityöryhmä järjesti Turun taideakatemian, Tampereen ammattikorkeakoulun ja Saimaan ammattikorkeakoulun valmistuvien kuvataideopiskelijoiden kanssa. Keskusteluiden keskeisimpiä aiheita olivat opiskeluaikana syntynyt yhteistyö sekä valmistumisen jälkeiset työskentelyn mahdollistavat rakenteet. Keskustelut järjestettiin Titanik-gallerian, Tesoman Taidehallin ja Saimaan ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyössä. Niihin osallistuivat kuraattorityöryhmän ja valmistuvien opiskelijoiden lisäksi kuvataiteilijat Timo Bredenberg, Felicia Honkasalo, Hertta Kiiski ja Anna Knappe. Näyttelyn ilmeen on suunnitellut GRMMXI.
Paulon Säätiön kutsunäyttely on Paulon Säätiön ja Kuvataideakatemian yhteistyössä järjestämä vuosittainen kuraattorivetoinen näyttely, joka nostaa esille suomalaisen tai Suomessa vakituisesti asuvan juuri valmistuneen tai valmistumassa olevan nuoren taiteilijan töitä. Näyttelyä ovat tukeneet Artek ja Stopteltat.
JEMINA LINDHOLM & ELINA YLHÄISI —NELIÖARKISTO, OSA 8 - HILJAISUUS II
Jemina Lindholm ja Elina Ylhäisi esittävät Neliöarkisto, osa 8 - Hiljaisuus II:n, joka on tulkinta sosiaalisesta hiljaisuudesta. Se muodostuu toisilleen tuntemattomien ihmisten kohtaamisesta. Neliöarkisto koostuu erilaisten tilanteiden, tilojen ja paikkojen toisinnoista.
Jemina Lindholm on kuvataiteilija, joka työskentelee video- ja ääni-installaatioiden parissa.
Elina Ylhäisi on kuvataiteilija, joka työskentelee esinekoosteiden, äänen ja installaatioiden parissa.
He ovat tehneet yhdessä Neliöarkisto-projektia vuodesta 2012 lähtien.
MAARIT MUSTONEN & ANNE NAUKKARINEN —OMA JEES, TOISEN JEES
Maarit Mustonen ja Anne Naukkarinen ovat tehneet näyttelyyn esityksen, jonka lähtö- kohtana on ollut runsaus ja sallivuus. Teos on heidän yhdessäolostaan syntynyt kollaasi, joka ottaa mm. rakkauslaulun muodon. Teoksen työstämistä ovat tukeneet Ålands kulturdelegation ja Esitystaiteen keskus.
Anne Naukkarinen on tanssi- ja esitystaiteilija.
Maarit Mustonen on kuvataiteilija, joka työskentelee pääosin valokuvan, installaation ja tekstin parissa.
Oma jees, toisen jees on heidän kolmas yhteistyönsä.
The artists of the 2015 Paulo Foundation invitational exhibition are Jemina Lindholm & Elina Ylhäisi and Maarit Mustonen & Anne Naukkarinen. The exhibition is curated by Saara Hannus, Miina Hujala, Mikael Kinanen, Jussi Koitela and Iina Kuusimäki. The exhibition project explores and addresses the nature, possibilities and conditions of collaboration within artistic practice and the art field in general.
The exhibition presents two artistic collaborations that started during art studies. Jemina Lindholm and Elina Ylhäisi started their collaboration at Tampere University of Applied Sciences, Maarit Mustonen and Anne Naukkarinen at University of the Arts Helsinki. The exhibition offers a possibility to continue and develop this collaboration.
As well as the artists, the curators who were invited to work on the exhibition this year have also been working together already as students on the Praxis MA-programme. Paulo Foundation invitational exhibition is an annual curated exhibition presenting works of a Finnish artist or an artist residing in Finland who is graduating or has recently graduated. The curator group wanted to question the idea of a traditional debut solo exhibition as graduating artists have often been working as artists for years already.
Alongside the exhibition there is an online publication containing texts and text fragments reflecting on the process of artistic collaboration in the exhibition project and collaboration in the art field in a broader sense. There is also material from the talks that the curator group organized for graduating artists in Turku University of Applied Sciences, Tampere University of Applied Sciences and Saimaa University of Applied Sciences. The subject for the talks focused on experiences of collaborations formed as students in all aspects of artistic practice and possible collaborative structures enabling work as an artist after graduation. The talks were organized with the help of Gallery Titanik, Tesoma Taidehalli and Saimaa University of Applied Sciences. As well as the students and curators, artists Timo Bredenberg, Felicia Honkasalo, Hertta Kiiski and Anna Knappe participated in the talks.
Visual look of the exhibition is designed by GRMMXI.
Exhibition is supported by Artek and Stopteltat.
JEMINA LINDHOLM & ELINA YLHÄISI — SQUARE ARCHIVE, PART 8 - SILENCE II
Jemina Lindholm and Elina Ylhäisi present in this exhibition Square Archive, part 8 – Silence II, an interpretation of social silence that is formed at the encounter of strangers. The Square Archive consists of recreating different situations, spaces and places. Jemina Lindholm is a visual artist who works with video and sound installations.
Elina Ylhäisi is a visual artist who works with objects, sound and installations.
They have been working on the Square Archive project since 2012.
MAARIT MUSTONEN & ANNE NAUKKARINEN: —OMA JEES, TOISEN JEES (= My Jees, Your Jees = My Yes, Your Yes = My OK, Other One`s OK = …) Spending time together both as friends and as colleagues has been the main working method of the performance Oma jees, toisen jees. Maarit Mustonen and Anne Naukkarinen wanted to approach their new project with permissiveness. It is a collage which can take a form of a love song. Anne Naukkarinen is a dancer and performance artist.
Maarit Mustonen is a visual artist working mainly with photography, installation art, and text.
Oma jees, toisen jees is their third collaboration, and it has been supported by Ålands kulturdelegation and Performance Center Eskus. The performance is in Finnish.
Arttu Merimaa:
Yhteentulemisen halun vallassa
Taiteessa tapahtunut niin sanottu sosiaalinen käänne voidaan nähdä eräänlaisena avautumisena kohti yhteistoimijuuksia postmodernin hedonismin jälkeen. Toki esimerkiksi yhteisötaiteen historia saatetaan laskea melko kauas 1900-luvun puoleenväliin, mutta tietynlainen painotus ihmistenvälisyyteen ja osallistamiseen näyttää nyt muodostuvan varsinaiseksi 2010-luvun ilmiöksi Suomessa. Kiinnittyminen sosiaalisiin konteksteihin tuo esiin taiteen tekemisen yhteiskunnallisia motiiveja, mikä tuntuukin olennaiselta aikana jolloin ihmisten poliittiset mielipiteet ovat pakotettu etualalle monenlaisen, tavalla tai toisella arveluttavan, yhteiskunnallisen liikehdinnän ja muutoksen johdosta. Suomalaisessa taidekentässä yhteistyön ja osallistamisen fasilitointi on totuttu näkemään erilaisten festivaalien kuten Kiasman URB-festivaalin, Baltic Circlen ja IHME-päivien ohjelmissa. Nyttemmin myös esimerkiksi Checkpoint Helsinki ja monet taidetta julkisissa tiloissa esittävät toistuvat taidetapahtumat ovat ottaneet tällaisen toiminnan osaksi agendaansa. Raumalainen Lönnströmin taidemuseo luopui kiinteästä museorakennuksestaan ja ohjasi toimintaansa yhden suuremman vuosittaisen projektin toteuttamiseen, joka pitää sisällään niin ikään premissin julkisen tilan käytöstä, pedagogiasta ja yleisön osallistamisesta. Rahoituspuolella säätiöt, kuten Suomen Kulttuurirahasto ja Koneen säätiö, ovat tukeneet muun muassa taiteen ja hyvinvoinnin sekä yhteisöllisen toiminnan hankkeita. Helsingin kaupungin kulttuurikeskus lanseerasi kuluvana vuotena Helsinki-mallin, jonka kautta rahoitetaan Helsingin lähiöissä tapahtuvia osallistavia taideprojekteja. Itse työskentelen parhaillaan mediakulttuuriyhdistys m-cult:n organisoimassa Kollab-hankkeessa, joka tarkastelee yhteystyötaidetta sen monissa muodoissa. Tällainen taiteen kentän rakenteellinen uudelleen järjestäytyminen nostaa luonnollisesti esiin kysymyksiä taiteilijan roolista yhteiskunnallisena toimijana ja taideorganisaatioiden yhteiskuntavastuusta (kuten asia ilmaistiin Helsinki­mallin lanseeraamistapahtuman yhteydessä järjestetyssä infotilaisuudessa viime maaliskuussa). Edellä kuvatussa ideologisessa ympäristössä taideteos nähdään eleenä, joka tuo yhteen erilaisia subjekteja ja aktivoi ihmisten sosiaalista ymmärrystä. Yhteistyössä toimiminen yleisön kanssa johtaa kysymykseen "yhteisesti jaetun" ja "yhteiskunnallisen" suhteesta – mikä on sosiaalista, mikä on poliittista? Ajatus taiteilijan intentiosta muuttuu tavallaan epärelevantiksi. Olennaista ovat erilaiset yhteentulemiset, kontaktit ja kokemukset, ja se minkälaista informaatiota nämä kokemukset tuottavat. Taiteellista työskentelyä ja taiteilijapraktiikkaa tarkastellessa kysymys "yhteisesti jaetusta" tuntuu kuitenkin perustuvat vahvasti myös henkilökohtaisiin intresseihin. Taiteilijat tekevät yhteistyötä kukin omista syistään, mutta peruslähtökohtana tuntuu olevan tarve irrottautua omasta henkilökohtaisesta ajatuspiiristä. Yhteistyö mahdollistaa laajemman tutkimuksen, avoimen työskentelyprosessin ja uudenlaiset lopputulemat. Taiteilijoiden välinen yhteistyö myös haastaa taidemaailmassa edelleen voimakkaan oletuksen taiteilijan yksilöasemasta ja vapauttaa toimijoita keskittymään heille olennaisiin sisällöllisiin kysymyksiin omaan persoonaansa kohdistuvan huomion sijaan. Yhteistyöhön hakeutuminen ei vaikuta kumpuavan sen toteamisesta, että emme ole yksin (maailmassa, yhteiskunnassa, taidekentällä) vaan siitä inhimillisestä halusta, että emme halua olla yksin.
Arttu Merimaa (syntynyt Porissa 1983, asuu ja työskentelee Helsingissä) on liikkuvaan ja digitaaliseen kuvaan sekä videoinstallaatioon keskittynyt kuvataiteilija. Oman taiteellisen työnsä lisäksi Merimaa pyörittää Helsingin Kalliossa sijaitsevaa Alkovi-ikkunagalleriaa. Merimaan yhteisöllinen toiminta perustuu kollegiaalisen taiteilijapraktiikan sekä taiteilijalähtöisten hankkeiden kehittämiseen. Hän on organisoinut näyttelyitä, tapahtumia, videoesityksiä ja työpajoja vuodesta 2005 lähtien.
Ajattele, silloin oli niin pimeää ja nyt niin valoisaa. Laitan huutomerkin tähän. (Vihellystä ja meren kohinaa, onpa kirkkaan värinen.) Maarit kertoo Lähes täydellistä -tarinan. Naurua. Ihanaa, että kehtaa tällaisessa maailmassa huutaa jotain tuollaista ääneen. ”Trust your boredom.” Mitä ajatelet siitä? Miusta meil on tosi usein ollut tässä prosessissa niin. Tylsistyminen voi tuoda myrskyn tai se voi olla tauko. Ja arkisuus, että tämäkin hetki voi olla esitys. Tämä on lahja sinulle. Mikä tämä on? Kun sanoit että esityksessä ajattelet puhuvasi ystäville, silloin puhe on omanlaista. Mennäänkö eteenpäin. Tuolloin teit naamarin, makean hedelmän. Täällä on koko ajan runsauden salliminen, jota me yritetään samalla jäsentää ja rajata. On kapina, häiriköinti ja rohkeus. Muututaanko me silloin enemmän yhdeksi? Tämä kohtaus on odotuksista: Maarit hieroo päätään lattiaan peppu pystyssä. Anne istuu vieressä ja ojentelee käsiään katsojille, piiloutuu ja taas ojentaa, ojentaa ylväästi. Musta se on ihana kohtaus. Näistä pitäisi kirjoittaa sähköpostia. Millainen valtava tarve! Anne viheltää. Kehtaanko tehdä kovaa? Maarit: Miten teet ton? Anne selittää tekniikkaa. Anne viheltää kovaa ja Maarit nauraa. Maarit matkii vihellystä, tai siis harjoittelee. Kirjoitan sen tähän. Liikutaanko? (Rätinää, viserrystä, kahvikupin kolinaa.) Laitan tämän nyt pois. Okei, laita pois.
There are not many people in this world with whom you can collaborate succesfully, and when you find one, you should treasure them. Sometimes being alone for a while might be the best way to treasure them. Do whatever you need to do. Sometimes silly dancing is the thing you need to do. Sometimes what you need to do is panic. If it doesn’t work, drop it. Think again, start again. Accept what comes easily. Talking is one way to collaborate. Try also not talking so much. What can dance do? What can’t dance do? Have something to fantasise about. In a collaboration you’re not moving towards something the other person has said, you’re moving towards something they haven’t said. What to wear on our feet can be a difficult decision. How do we deal with this? This is just one way of beginning. (Muistiinpanoja Jonathan Burrow’sin kirjasta Choreographer’s Handbook)
Epävarmuus.
Kokoontuminen aamulla. Kahvia keitetään.
Opiskelija kirjoittaa pienelle paperinpalalle:
1. alueellinen epätasa-arvo
2. nykytaiteen rooli ja merkitys.
3. (1. kolmonen yliviivattu).
3. postmoderni arvokato
"kaikki argumentit menee läpi"
ei ole oikeaa ja väärää
Joku sanoo kenties hakevansa rajavartijaksi kun valmistuu. Imatralla sataa vettä. Kuvanveistäjillä on Saimaan ammattikorkeakoulussa hyvät tilat – toistaiseksi. Vanhaan navettaan tehty ympäristö on valoisa. Opiskelijat näyttävät olevan kuin kotonaan. Se missä jotain opetetaan ei ole itsestäänselvyys. Rajanpinnassa oleva Imatra tuntuu olevan "syrjässä" mutta koko Euroopan kulmaa määrittävä raja imee erilleen vain koska tähän kohtaan tuntuu pysähtyvän paljon. Kysymyksiä siitä mitä tulevaisuus tuo tullessaan voi esittää – joillekin annetaan kenties tehtäväksi vastata – mutta hämärää ja epävarmaa on se mitä voidaan sanoa siitä miten kenenkään ammatinvalinta "onnistuu". Kun massairtisanomiset koskevat aloja joilla on ollut aiemmin varma työllisyys – kuten idän nurkissa paperin parissa – ihmiset eivät tiedä mitä sanoa mutta reagoinnin koetaan olevan oleellista. Kun kouluttautuu taiteilijaksi valitsee jotain jossa epävarmuus asettuu jo alusta alkaen sisään – se itseasiassa pistää itsensä keskelle kokonaisuutta – kuinka elättää itsensä, kuinka elää? Kun nuorta syyllistetään hakeutumisesta alalle, josta voi parhaimmillaankin odottaa vain eräänlaista jatkuvaa odottamista, niin mistä itseasiassa syyllistetään? Imatralta valmistuvat tietävät hyvin missä tilanteessa ovat. Alue on oma mutta sinne on vaikea tuoda yleisöä, keskustelijoita pitäisi koulia tai ne pitäisi kasvattaa. Siihen ei tunnu riittävän varoja. Joskus tuntuu että opimme vain puolustamaan omaa alaamme. Alituista nujakointia tilan toimia puolesta – väsytystaistelua, jossa tunne siitä että ansaitsee parempaa ei lämmitä. Auto kaartaa kampukselta toiselle. Se, että me kohtaamme kaikki samat vaikeudet ja aina vaan uudestaan ei lohduta. Solidaarisuus on iso sana, joka aina paloitellaan tunnistamattomaksi, mutta sen vaikutus alkaa siitä mihin vaivoin kyhätty lämmitys loppuu.
Kirjoittanut Miina Hujala
Keskusteluja yhteistyöstä ja yhteistyössä
— Tampereen ja Turun työpajojen osallistujien näkemyksiä yhteistyöstä
Titanik, 14.04.2015
"Varmaan näitten keskusteluiden tarkoitus olisi arkistointi tai tiedon tai datan keräys jossain mielessä —ei silleen että ihmisiä haluaisi ajatella tietona tai datana, mutta ehkä sillä tavalla, että näyttelyn yhteydessä olisi julkaisu, johon tulee siis muutakin kuin siitä näyttelystä tulevaa asiaa. Materiaalia kerätään sitä julkaisua varten —jotain pohjaa sille julkaisulle.”
Onko yhteistyö taiteilijana toimimisen ytimessä? Ei pelkästään yhteistyö museoiden ja gallerioiden näyttelytoiminnassa, vaan myös kollegiaalinen yhteistyö, keskustelut ja keskinäinen innostavuus? Tältä ainakin vaikuttaa Imatralla, Tampereella ja Turussa keväällä 2015 järjestämiemme työpajojen pohjalta.
Työpajat oli suunnattu vastavalmistuneille ja pian valmistuville kuvataiteen opiskelijoille, mutta niihin osallistui myös kentällä pidempään toimineita kuvataiteilijoita. Keskusteluja veti työryhmämme puolesta Iina Kuusimäki, ja niiden yhteydessä pidettiin myös pyydetyt puheenvuorot keskusteluihin muutoinkin osallistuneilta kuvataiteilija Hertta Kiiskeltä, Rajataide ry:n Timo Bredenbergiltä sekä Tehonrakentajat-ryhmältä. Imatralla keskustelemassa olivat mukana kuvataiteilijat Felicia Honkasalo ja Anna Knappe.
Ensimmäinen tilaisuus järjestettiin 13.4. Turussa Arte ry:n ylläpitämässä Titanik -galleriassa ja toinen seuraavana päivänä Tampereella Tesoman taidehallissa, joka nimestään huolimatta on ratkaisu taiteilijoiden työskentelytiloihin — ei näyttelytila. Kolmas tilaisuus pidettiin Imatralla Saimaan ammattikorkeakoulun kuvataiteen koulutuksen tiloissa 18.5.
Tämä teksti käy läpi Turun ja Tampereen työpajoissa esiin nousseita näkemyksiä – poislukien pyydetyt puheenvuorot. Lainaukset ovat äänitetyistä keskusteluista kirjoittajan purkamia. Näkökulma ei kuitenkaan ole objektiivinen katsaus nuorten taiteilijoiden käsityksiin yhteistyöstä ja taiteilijan asemasta —jo koska työpajoihin osallistuivat yhteistyöstä jo tavalla tai toisella valmiiksi kiinnostuneet taiteilijat.
Taiteilija ja yhteistyö
Titanik, 13.4.2015
“Nykyään meillä tehään kahestaan niin, tavallaan sitä ei enää edes ajattele, että tekee periaattessa (…) jonkun toisen kanssa vaan se on aika useasti vaan yks pää. Näkee jonkun jutun ja sit kummalleki on samankaltanen ajatus siitä.”
Taiteilijoille ilmauksen “yhteistyö” mahdolliset merkitykset ovat moninaiset. Yhteistyöllä voidaan tarkoittaa niin yhteistyötä eri yksilöiden, eri yhteiskunnallisten positioiden, instituutioiden ja yhteiskunnan sektorien välillä kuin myös suhteessa ei-inhimillisiin toimijoihin, kuten teokseen osallistuviin eläimiin tai muihin eliöihin. Työpajoissa kysymys yhteistyöstä painottui kuitenkin sen sosiaalisiin ja yhteiskunnallisiin merkityksiin. Lähtökohtaisesti tärkeintä oli pohtia millaiset yhteistyön muodot ovat mahdollisia, miten niitä —niin uusia kuin jo olemassaolevia— voidaan parantaa ja miten ne voivat auttaa taiteilijaa.
Monelle osallistujista yhteistyö näyttäytyikin keskeisenä osana taiteilijuutta ja taiteilijana toimimista.
Yhteistyön asema tulee merkittäväksi jo kuvataiteen koulutuksessa. Tämä näkyi mm. eroissa kokemuksissa opinnoista tiedeyliopistossa ja taidekoulutuksessa: yhteistyö on läpitunkevaa kuvataiteen koulutuksessa aivan toisella tavalla kuin akateemisissa aineissa. Taideopinnoissa keskeisen yhdessätekemisen ja yhdessäoppimisen arvo näkyy taiteilijan arjessa myöhemminkin mm. siinä, että yksi opintojen jälkeen kaivattu yhteistyön muoto ovat kuvataiteen koulutuksessa kaikkialla läsnäolevat ryhmäkritiikit. Yhteistyö opintojen aikana myös valmistaa tukeutumaan tarvittaessa muihin taiteilijoihin ja toimimaan yhdessä myös ammatissaan.
Tesoma, 14.4.2015
“Tavallaan kuvataideopintojen kautta tuli aivan uudenlainen ryhmässätoimimisen malli. (…) Se on niin monitahoista, mitä vaikka, että teillä on yhteinen työhuone, jossa todella toimii kemia —mitä kaikkee sieltä voi saada? Käytännön vinkeistä ammatilliseen varmuuteen. Kun on ympärillä ihmisiä, jotka tekee sitä samaa työtä kuin sie, niin on helpompaa ottaa kaikki ulkopuolelta tuleva kritiikki, koska sulla on joka päivä todiste siitä, että täällä on ihmisiä, jotka tekee samaa työtä kuin sie ja se on arvokasta ja nää ihmiset oikeesti tekee sitä duunia ihan tosissaan ja siinä ei oo mitään epäilystä, onks se tärkeetä vai ei.”
Tämä yhteistyön itseymmärryksen kautta tuoma arvo toistui useampien osallistujien puheenvuoroissa. Sillä on merkitystä taiteellisessa työssä jaksamisen kannalta, vaikka tämän vuorovaikutuksen arvo oli korostetusti esillä taiteellisen luovuuden näkökulmasta.
Useat työpajojen osallistujista toimivat erilaisissa yhteistyökokoonpanoissa oli kyse sitten pidempiaikaisista —jopa taiteilijuutta määrittävistä— taiteilijapareista ja -ryhmistä tai lyhytaikaisista yhteistyöhankkeista. Keskusteluissa nousi esiin useita eri aikajänteillä toimivia yhteistyökuvioita, joista osa on kestänyt parhaimmillaan koko opintojen jälkeisen taiteellisen uran. Tällöin yhteistyön merkitys taiteelliselle toiminnalle ja sen jäsentämiselle voi olla niitä määrittäväkin tekijä. Yhteistyöllä voi olla ratkaiseva merkitys myös luovan prosessin ja taiteilijan itseymmärryksen kannalta.
Titanik, 13.4.2015
“Mutt sit kans se, miten jotkut ideat näist eri porukoista vuotaa toisiinsa: pitää olla joku raja sille, mitä pystyy keksimään. Siin taas tulee peliin se, että mitä eri ihmisten kanssa joku idea toimii ja missä porukassa tuntuu, että se ei toimi tai missä tilanteessa se ei uppookaan siihen mitä tehdään, mutta sit jossain se sama homma voi ihan hyvin vetää just sopivan toiseen esitykseen tai toisten ihmisten kanssa tekemiseen"
Ei kuitenkaan ole yhtä yhtenäistä yhteistyön mallia, vaan jokainen yhteistyö muodostuu aina omanlaisekseen riippuen siitä, keitä siihen osallistuu. Samalla tulee myös entistä tärkeämmäksi huomata erot eri yhteistyötilanteiden välillä. Useammassa yhteistyöhankkeessa toimiminen tuo mukanaan omat haasteensa, mutta myös mahdollisia ratkaisumalleja niiden ylittämiseen.
Yhteistyö konkretisoituu resurssien jakamiseen
Titanik, 13.4.2015
“Yks taso, jota me pyritään tuomaan mukaan tähän keskusteluun on itseohjautuvat yhteisöt, joiden kysymys on pystyiskö niiden kautta luomaan sellaisia rakenteita tai toimintatapoja, jossa ne vaikka kanavois rahoitusta siihen, että olis joku mentori tai henkilö, joka tietyllä tavalla järjestäis ja toimis siinä rahoituksen ja resurssien kanavoivana ja keskittävänä ja jakavana rakenteena.”
Yhteistyö ja yhteisten rakenteiden luominen tekevät mahdolliseksi resurssien jakamisen ja niiden yhteisen hallinnoinnin. Kuten aiemmin nostetut esimerkit havainnollistavat, myös luovuus ja luova ympäristö voidaan mieltää jaettaviksi resursseiksi. Yksinkertaisena esimerkkinä yhteistyön mahdollistamasta hyödystä on Tesoman taidehalli, jossa useamman taiteilijan yhteistyö on mahdollistanut taiteilijoille edulliset ja riittävät työtilat, tilaan liittyvien sääntöjen ja käytäntöjen joustavuuden sekä eri työvälineiden ja osaamisen jakamisen. Kilpailu työhuoneeksi soveltuvista tiloista on kova ja usein taiteilija jää maksukyvyltään eri alojen harrastajien jalkoihin näiden voidessa kanavoida harrastustoimintaansa muilla aloilla hankittua varallisuutta toisin kuin ammattitaiteilijat. Yhteistyön avulla on kuitenkin mahdollista löytää sellaisia työhuoneita, jotka ovat epäkäytännöllisiä puhtaasti omaa tilaa etsiville, ja täten säästää tilakuluissa.
Titanik, 13.4.2015
“Ja myöskin sit yksi asia jota mietitään myös tässä kun taiteilijat perustaa organisaatioita ihan kun heist tuntuu, että on tarve jollekin ja jäsentää sen sillä tavalla että pyytää ihmisiä mukaan ja sanoo vaikka nyt perustetaan semmonen, mitä me halutaan tehdä? Kannustaa sitäkin, ettei aina tarvi mennä mukaan niihin rakenteisiin, joita jo on, jos näkee, että ne on puutteellisia vaan voi myös rohkeasti ruveta, että: No niin miten tää toimis? Ruvetaan tekeen tätä jotenkin. Mitä se tarvitsis?"
Yksi malli jäsentää ja järjestää itseorganisoitua yhteistyötä on yhdistyksen kautta. Syyt yhdistyksen perustamiseen näyttäytyvät keskustelujen pohjalta liittyvän tarpeeseen hyödyntää sellaisia rahoituksen, rahanjaon ja vuokrattujen tilojen hallinnan malleja, joihin ilman rekisteröityä yhteisöä ei ole vastaavia mahdollisuuksia.
Esille nousi myös usean eri yhdistyksen osalta rekisteröidyn yhdistyksen pyörittämiseen liittyvä hallinnon raskaus ja sen tuomat hankaluudet toisaalta rekisteröidä yhdistystä ja toisaalta saada aktiivit jaksamaan pyörittää hallintoa vuodesta toiseen. Hallintoon on mahdollista oppia ja hyvin järjestetty yhdistys kykenee toimimaan jo pienemmällä panoksella, mutta näistä ei päästä nauttimaan yhdistysten jatkuvuuden puuttuessa, kun pienet aktiivien ryhmät kulloinkin väsyvät yhdistyksen pyörittämiseen. Kysymykset yhdistyksen hallinnosta ja sen jatkuvan toiminnan pyörittämiseen liittyvästä rahoituksen etsimisestä ovat haaste taiteilijoiden järjestäytymiselle.
Vaikka keskusteluissa nousi esiin,, että hallinnon tasolla yhdistyksen tai osuuskunnan kaltainen yhteenliittymä mahdollistaa laajemman rahallisten ja materiaalisten resurssien kanavoinnin, kun yhteiskunnan rakenteet eivät tunnista yksittäistä Y-tunnuksetonta taiteilijaa alansa ammattilaisena ja taiteellista työtä työn tekemisen muodon, ei rekisteröityneen yhdistyksen tai osuuskunnan perustaminen näyttäytynyt talouden tai resurssien jakamisen kannalta välttämätöttömänä, vaan on mahdollista luoda myös muunlaisia yhteenliittymiä, joiden avulla luoda uutta toimintaa sekä tukea olemassa jo olevaa taiteellista työskentelyä.
Näyttelytilat ja kuraattori
Olemassaolevan taidekentän instituutioiden käyttämä valta suhteessa taiteilijoihin nostettiin esiin ongelmana: niin gallerioiden, museoiden kuin myös kuraattorin toiminnassa nähtiin ongelmakohtia. Karkeasti tiivistäen näyttelytilojen osalta: pahimmassa tapauksessa galleria toimii taiteilijasta välittämättä, perii tilasta vuokran, mutta samalla tuo taiteilijan teosten yhteyteen oheistoimintaa, joka ei liity teosten sisältöihin, samoin myös museoiden paineet kävijämäärien osalta ovat johtaneet yleisötyön muotoihin, jotka epäilyttävät taiteilijoita. Galleriavuokrat ja gallerianäyttelyiden merkitys CV:n rakentamisessa ja mahdollisten apurahojen saamisessa puhutittavat osallistujia. Galleriavuokrista halutaan päästä eroon, mutta toisaalta sitä ei pidetty kuin osittaisena ratkaisuna, kun taiteilija ei vieläkään saisi palkkaa työstään näyttelyn luomiseksi —vaikka niin museot kuin galleriatkin perustavat toimintansa taiteilijan työlle.
Tesoma, 14.4.2015
“Mua ei välttämättä ees haittaa se, ettei sitä palkkaa saa niinku sillaan suoriltaan. Eniten haittaa tällä hetkellä se, että joutuu ylipäänsä maksamaan siitä galleriatilasta ja varsinkin siinä tapauksessa, että se galleriatila ei oo oikeestaan ees varsinaisesti sille taiteelle tai taiteilijalle kokonaisvaltaisessa käytössä, vaan että se on niinku illuusio siitä, että sä saat ripustaa ne teokset ja että se tila on varta vasten sille taiteelle käytössä. Itseasiassa loppujenlopuksi ne galleria tai galleristi voi käyttää sitä ihan omiin tarkoituksiinsa millä tahansa tavoilla, ilman että siitä tarvitsee taiteilijan kanssa sopia, mun mielestä siinä mennään todella pahasti pieleen joka tapauksessa.”
Tesoma, 14.4.2015
“Mun mielest tossa päästään siihen, museoiden vastuuseen myös mun mielestä museoilla on tai ylipäätänsä niinku taidetilan pitäjillä on vastuu siitä että ne määrittelee ne tilat joko tilakohtaisesti tai tilannekohtaistesti, niin että joissakin sen tarvii olla rauhallisia tiloja ja jotkut voi olla sitten enemmän kokous/monitoimitiloja. Mun mielestä se olisi kaikkein selkein, että niinku museossa on yks huone joka on semmonen että sinne ei koskaan järjestetä yhtään mitään muuta kuin se se taide. Sitten siellä voi olla semmonen tila, jossa taide on täysin sivuosassa että siellä on niinku kaikkea muuta tapahtumaa, mutta siellä on myös taidetta ja nää niinku… esim. niinku kahvila, mutta se vois olla myös kokoushuone tai vaikka jumppasali.”
Osallistujat kyseenalaistivat, miksi galleriasta on maksettava. Ilmaisia tiloja on viime vuosina ilmestynyt useampia ja monet taiteilijat ovat valmiita perustamaan näitä myös lisää. Toisaalta myös joillakin jo olemassaolevilla tahoilla on kiinnostusta tai painetta luopua näyttelyvuokrista tai vähentää niitä. Esimerkiksi Titanik -galleria on luopumassa tilavuokristaan. On tärkeää myös kysyä, mitä gallerialta halutaan, ja millä tavalla vastuita halutaan jakaa? Tämä tulee vain ajankohtaisemmaksi, mikäli yhteisöjen ja resurssien jakamisen myötä osa galleriavuokraan sisällytetystä —oli se sitten markkinointia, työkaluja tai mitä muuta vain— ei olekaan enää ajankohtaista.
Tesoma 14.4.2015
“Must noissa resursseissa on semmoinen mielenkiintoinen juttu, että niinku tällaisessa yhteisössä toimiessa ainakin on paljon helpompi ostaa materiaaleja ja työkaluja ja ylläpitää niitä, kuin maksaa niitä galleriavuokria. Itseasiassa ei hirveästi haittaa että gallerialla ei ole vaikka tikkaita ja videotykkiä ja porakonetta, mutt mua oikeastaan enemmän haittaa se, että mä joudun maksamaan jokaisesta galleriasta erikseen. Ja on paljon helpompi ostaa se porakone ja tikkaat ja videotykki ja johdot ja ylläpitää niitä kuin ett sit jokaisessa galleriassa on erikseen ne porakoneet, videotykit ja tikkaat ja niistä vois mun mielestäni ihan hyvin säästää sen että niinku ett olis ne vuokrakustannukset olis pienempiä ja tai niitä ei olis ollenkaan.”
Siinä missä nostettiin esiin gallerioiden, museoiden ja muiden instituutioiden mahdollisuus järjestää taiteilijasta ja tämän tarkoitusperistä poikkeavaa oheistoimintaa: yleisötyötä ja sponsorikuvioita taiteen sisällöstä välittämättä, nostettiin esiin myös pelko taideteosten käytöstä kuraattorin vision kuvittamiseen. Jos instituutioiden toiminnassa huolenaiheista merkittävää osaa voidaan pitää huolena sisällön sivuuttamisesta, kuraattorin toiminnassa ongelmallisena koettiin juurikin sisältöihin puuttuminen, niiden lisääminen ja liian vahva teosten uudelleenkäsitteellistäminen ja kontekstualisointi. Keskusteluissa tuli esiin pelko taiteilijan oman äänen ja omien intressien hukkumisesta, oli kyse sitten yhteistyöstä kuraattorin tai taidekentän instituutioiden kanssa.
Titanik, 13.4.2015
“Ja sitten siihen, että on tuntunut, että oma teos on niinkun, siitä revitään jotain sisältöjä, jotka ei siihen liity, koska ne sopii siihen kuraattorin näyttelytekstiin.” “Siis mun mielestäni oli ihan tosi hyvin sanottu, sen jonkun yhden kuraattorin oman idean kuvittaminen niillä teoksilla, koska multa rupes heti tulemaan mieleen yhteisnäyttely. Joo, se oli muuten ihan selvästi niinku just teosnimet ja kaikki ja sit niinku, että rakennetaan vaik oma mieleinen tarinallinen kokonaisuus, mist voi kulkea läpi. Onhan se varmaan taiteilijalle aika hankalaa olla sit siinä se yks palikka, mikä on siinä yhdes tietyssä osassa, että joku on ajatellut, että tää tarkoittaa tätä tässä, mutta — esimerkiks jos puhutaan teemallisista huoneista, että eri huoneissa on eri tunnelma ja sitten siihen asetetaan joku teos, sillain että tää on tää hempee huone.”
Tämä ongelmalliseksi koettu kuraattorin rooli sijoitettiin keskusteluissa myös tiettyihin institutionaalisiin käytäntöihin ja traditioihin, jotka eivät välttämättä sovi nykykuvataiteilijoiden teosten esittämiseen. Yksi näistä traditioista on museokuratoriaalinen traditio, jossa jo edesmenneiden taiteilijoiden sisältöjen uudelleenjäsentäminen on perusteltua, mutta joka sopii huonosti yhteistyöhön aktiivisesti prosessiin osallistuvien taiteilijoiden kanssa. Nämä käytännöt ovat kuitenkin purettavissa ja niiden tilalle voidaan hahmotella toisenlaisia kuratoinnin malleja.
Kuraattorin roolin ratkaiseminen on käynnissä oleva keskustelu, eikä tässäkään työpajassa sitä ratkaistu konkreettisesti yksittäisiä huomioita pidemmälle. Keskeistä oli kuraattorille lankeava odotus toimia taiteilijaa varten ja antautua avoimeen keskusteluun ja neuvotteluun taiteilijan kanssa tämän näkemyksistä ja pyrkiä toimimaan ennemminkin taiteilijan kanssa, kuin tätä hyödyntäen. Toisaalta kuraattorilla voi olla myös rooli instituution ja taiteilijan intressien välittäjänä, joka käy keskustelua molempien kanssa ja pyrkii sovittelemaan näiden intressejä —kuitenkaan unohtamatta täysin omaa panostaan. Tässä kuraattorilla on mahdollisuus myös auttaa taiteilijaa edellä mainittujen näyttelytiloihin liittyvien ongelmien kanssa.
Titanik, 13.4.2015
“Tää on ainakin musta se kuraattorin roolin tila, mitä me ainakin hahmotellaan, (...) se välittäjätila joka miettii sitä tän markkinointihenkilön halua saada niitä yleisöjä ja maksavia asiakkaita vastaan sitä, että sille taiteilijalle oleellista on, että se ei ole naistaiteilijaksi tituleerattu, että joku sanoo siinä välissä myös muu kuin se taiteilija että: ‘Hei itseasiassa älkää tehkö näin!’ tai jotenkin. Musta tuntuu että instituutiot haluu myös toiseen suuntaan ett kun ne taiteilijat on niin hankalia (...). Ja tota kumpaankin suuntaan että on promoottorityyppi tässä välissä."
Teosten uudelleentulkinta ja uudelleenkontekstualisointi esitettiin myös varovaisesti mielenkiintoisena, mutta samalla se koettiin ongelmallisena, eikä siihen liittyviin ongelmiin ja taiteilijan ohittamiseen ei esitetty ratkaisua kuinka se olisi mahdollista taiteilijaa kunnioittaen. Tämän lienee altistuttava valmiudelle avoimeen yhteistyöhön taiteilijan kanssa ja tämän intentioiden, intressien ja valintojen huomioimiseen. Kysymys kuraattorin etiikasta ei jäänyt pelkästään tietoisesti tehdyn uudelleentulkinnan tai taiteilijan ohittamisen tuomitsemiseksi, vaan sama ongelma on läsnä kaikessa kuraattorin toiminnassa: emme voi koskaan täysin ymmärtää toisen ihmisen, taiteilijankaan näkemystä, mistä johtuen tulkinnat ovat aina huteria ja aina —parhaimmillakin intentioilla— on mahdollisuus taiteilijan väärinesittämiseen. Tämä tekee yhteistyön tarpeen entistäkin ajankohtaisemmaksi.
Titanik 13.4.2015
“Must se voi olla kiinnostavaakin, ja vois ajatella, että sillain näyttelyjen tekemisen suhteen vois olla kiinnostavaa ajatella, että joku teos tuodaan jonkun toiseen näkökulmaan. Siinä ollaan just siinä herkällä pinnalla että millä tavalla se, mitkä asiat siinä tuodaan siihen yhteistyön piiriin ja mitkä asiat siinä saa niinku valtaa ja roolia ja onko sillä teoksella itsessään ilman sitä taiteilijan läsnäoloa jonkinlaista omaa tota roolia, jonka voi niinku ottaa käyttöön ja laittaa hempeeseen huoneeseen.”
Yleisempi huomio kuratoinnin piirissä käytävästä keskustelusta oli myös, että kuraattorin etiikkaa pohdittaessa ajoittain tullaan unohtaneeksi kuraattorin eettiset velvollisuudet taiteilijaa kohtaan ja sen sijaan keskustelu saattaa rajoittua kuraattorin ja instituution ulkopuolisen maailman suhteiden pohtimiseen.
Yhteistyö taidekentän ulkopuolen kanssa
Titanik, 13.4.2015
"Sit mun mielestä toi hoitotaide… Okei se vois olla kivaa tehdä välillä senkaltast niinku palkkatyötä mutta ei se oo niin. Se ois sitten ehkä taiteellisessa mielessä se olis vähän korviketta tai siis semmosta ja sit siitä vois ajautuu, siitä vois tulla tää duuni jotenkin, mä en niinku nää ja sit must tuntuu että taiteilija ei oo niinku hoitaja.” Osallistujista useimmat, jotka nostivat “yhteisötaiteen” esimerkkinä yhteistyöstä taidekentän ulkopuolisten toimijoiden kanssa, eivät kokeneet sitä osaksi omaa taiteellista työtään. Tähän käsitteellistämiseen oli kahta erilaista lähestymistapaa. Toisaalta yksi osallistujista koki, että yhteisötaiteen käsitteellistäminen omana työnään ohittaa osallistujien merkityksen teoksen tekijöinä ja on eettisistä lähtökohdista ongelmallista. Toisaalta sitä ei koettu asiana, jonka voisi laittaa omaan taiteilijan ansioluetteloonsa, koska se ei ole osa omaa taiteellista projektia vaan jotakin siitä irrallista, eikä edusta myöskään siihen liittyvää oletusta laadusta.
Tässä näkyvät myös tämänkaltaiselle taiteen hyödyntämiselle asetetut ulkopuoliset tavoitteet: hoivataide on ensisijaisesti hyvinvointia luovaa ja tästä syystä rahallisesti arvostettavaa ja vasta sen jälkeen taiteellisesti arvokasta. Tämän ajattelumallin voisi aivan hyvin kyseenalaistaa tarpeettomana ja kysyä eikö samoihin tuloksiin voida päästä ottamalla taiteelliset näkökulmat keskiöön ja vasta sen jälkeen kysyä sen arvoa hyvinvoinnin näkökulmasta. Hyvinvointitaiteen ja muun taidekentän ulkopuolisten insituutioiden kanssa tehtävän yhteistyön erottamisesta omasta taiteellisesta työskentelystä seuraa myös, että siinä missä taiteilijana voi omaa työtä tehdä ilmaiseksi tai tapiolla, tästä sen ulkopuolisesta työstä on saatava palkka — aivan kuten muidenkin.
Yhteistoiminnan välttämättömyys
Tesoma, 14.4.2015
“Taidekentän sisällä määritellään hieman paniikinomaisesti mikä on taidetta ja mikä ei.”
Yksi yhteistyötä hankaloittavana nostettu tekijä on taidekentän sisäisten kiistojen läpitunkevuus. Kentällä toimivien taiteilijoiden intressien erot, mutta myös erot käsityksessä siitä mitä on taide, tai mitä taiteilijuuteen kuuluu luovat esteitä yhtenäiselle toiminnalle, ja syövät myös taiteilijoiden itseluottamusta ja kykyä toimia taidekentällä. Samalla kun taidekentän sisältä tulee paineita toimia tiettyjen rajausten mukaan ulkopuolelta kohdataan painetta tuoda taide johonkin muuhun yhteiskunnallisen toiminnan lokeroon, jotta se voisi olla tärkeä osa yhteiskuntaa. Taiteen käsitteen sisällöstä ja eri taidemuotojen arvosta kiisteltäessä jäädään suojattomiksi ulkoapäin tulevaa kritiikkiä vastaan eikä pystytä riittävän tehokkaasti vastaamaan uhkakuviin.
Arvostuksella on merkitystä muutoinkin kuin taloudellisena kysymyksenä. Taiteilijoiden keskinäistä yhteistyötä tarvitaan myös taiteilijoiden arvostuksen ja omanarvontunnon tukemiseen, niin taiteilijan motivaation ylläpitämiseksi kuin taiteen oikeuttamiseksi yhteiskunnassa. Osallistujat kokivat taidekentän kannalta haitalliseksi kamppailun siitä, mikä on oikeaa taidetta, mikä on omiaan heikentämään myös taiteilijoiden asemaa kokonaisuudessaan. Myös tässä olisi yhteistyön ja keskinäisen tukemisen mahdollisuus. Sen sijaan että rajaamme sisä- ja ulkopuolta, voimme toimia solidaarisesti myös koko laajan taidekentän osalta.
Tesoma 14.4.2015
“Oon törmännyt myös tohon, että ei osata olla ylpeitä, tavallaan kun jo siis ihan niinku ammatin sisällä valitaan omat poterot ja siellä sit pysytään ja se ei palvele yhtään ketään. Se vaan tekee oikeesti tekemisen todella vaikeeks kun miettii sitä onks tää sitä onks tää sitä saanks mä tehdä näin, mutta tärkee on vaan se, että meidän hyvänen aika täytyy tehdä tosi paljon”
Nuorten kuvataiteilijoiden kokemukset yhteistyöstä ovat monimuotoiset ja työpajojen perusteella eri yhteistyön muotoihin ollaan myös halukkaita. Monille yhteistyö on talouteen liittyvä välttämättömyys, mutta yhtälailla sillä on monelle arvoa myös taiteellisen työn sisältöjen kannalta. Ongelmalliseksi koettuja rakenteita vastaan kohdistuva kritiikki keskittyy yksittäisiin ongelmakohtiin kokonaisen yhteistyömuodon hylkäämisen sijaan. Kaiken kaikkiaan yhteistyö on työpajoihin osallistuneille erittäin tärkeä osa taiteilijana toimimista.
Työpajat järjestettiin osana Paulon säätiön vuoden 2015 kutsunäyttelyn valmistelua ja niitä tukivat Paulon säätiö sekä Taideyliopiston Kuvataideakatemia.
Lisätietoja:
Titanik-galleria ja Arte ry
Tehonrakentajat
Tesoman taidehalli
Dokumentaatiosta purkanut Mikael Kinanen
Paulon säätiön kutsunäyttelyn 2015 työryhmä: Saara Hannus, Miina Hujala, Mikael Kinanen, Jussi Koitela ja Iina Kuusimäki
17-03-2014 13:31:27: elina: ärsyttävää
17-03-2014 13:31:36: elina: Alotin uuden keskustelun
17-03-2014 13:31:46: elina: josta nään koska oot ollutäällä :D
17-03-2014 13:31:49: elina: hehehhehehehehhe
17-03-2014 13:32:02: Jemina : ????
17-03-2014 13:32:11: elina: miä ????????
17-03-2014 13:32:15: elina: mitä?????????
17-03-2014 13:32:22: Jemina : En tajua
17-03-2014 13:32:46: Jemina : Siis en tajunnu mitä tarkotat
17-03-2014 13:32:48: Jemina : Hahaha
17-03-2014 13:33:31: elina: 2. asia: aliitin eri keskustelun ku hikutiimi sun ka saa et nään koska oot ollu täällä t stalkkeri mut sulle tää näkyy ehkä hikutiiminä yhä
17-03-2014 13:33:35: elina: kaikki vaikenee!!!
17-03-2014 13:34:06: elina: aliitin=alotin
17-03-2014 13:34:07: Jemina : Miks H poistu mein keskustelusta?
17-03-2014 13:34:28: elina: varmaa ku se puhelin varastettii?
17-03-2014 13:34:54: Jemina : Siis hikutiimi on ex kauppi ai nii täö vaan näyttää et se olis tehby sen nyt mut ok
17-03-2014 13:35:10: Jemina : Miten meni haastis?
17-03-2014 13:35:29: elina: en tiedö
17-03-2014 13:35:37: elina: ehkö se teki sen nyt
17-03-2014 13:35:43: elina: H vihaa meit
17-03-2014 13:35:51: elina: ja haastis meni öööö en tiedö mitem
17-03-2014 13:35:50: Jemina : Ok höh:(
17-03-2014 13:36:10: elina: olin aika renona mut sanoin ehkö pöhköi asioit
17-03-2014 13:36:45: elina: joskua parinviikon pääst kuulew kuinka kävi eli katotaa sit!
17-03-2014 13:37:37: Jemina : Miten niin pöhköi! Uskon et se meni hyvin!
17-03-2014 13:37:45: Jemina : Onks H:lla siis uus numero?
17-03-2014 13:38:01: elina: no pöhköjä ku jälkikäteen mietin! jotenkin epämääräsiä.
17-03-2014 13:38:04: elina: ei kai?
17-03-2014 13:38:33: Jemina : Ok ni ehkä se ei haluu vaan olla mein ryhmäs möhmöh
17-03-2014 13:38:46: elina: en tiä!
17-03-2014 13:39:03: Jemina : No en usko, pöhköö aatella et olit pöhkö!
17-03-2014 13:39:24: elina: no ei o, realistista! mut tehty mikä tehty!
17-03-2014 13:40:02: Jemina : Jees ymmärrän:)
17-03-2014 13:40:12: elina: yes
21-03-2014 19:47:13: Jemina : Meen huomenna kattoo tykän eli söndag käy hikuilupäiväks:)
21-03-2014 19:47:29: elina: jes!!!!!
21-03-2014 19:47:42: elina: alotetaaks vaik joskus 11-12 aikaan?
21-03-2014 19:47:51: Jemina : Käy:)
21-03-2014 19:48:13: Jemina : Miten töissä meni?
21-03-2014 19:48:25: elina: ihan ok
21-03-2014 19:48:33: elina: tai siis hyvin
21-03-2014 19:48:42: elina: vähän tympi vaan :D
21-03-2014 19:48:54: elina: mikä meno siel on?
21-03-2014 19:48:55: Jemina : Ymmärrän
21-03-2014 19:49:33: Jemina : Ai tääl? Mä oon vaan yksin koton. Möllötän. Meetkö telakalle?
21-03-2014 19:49:46: elina: onks huvä möllötys?
21-03-2014 19:49:50: elina: meen!
21-03-2014 19:49:56: Jemina : Juu on:)
21-03-2014 19:50:22: Jemina : Mä en ku no money mut vi ses huomenna M:lle?
21-03-2014 19:50:37: elina: M, yes!!!
21-03-2014 19:50:52: Jemina : Okei hyvää telakkaa!
21-03-2014 19:50:57: elina: tänks!
21-03-2014 19:51:18: elina: määki meen luottokortin kaa sinnr.....
21-03-2014 19:51:43: Jemina : Hohoho
23-03-2014 08:34:40: Jemina : Heiheihei! Muistin just et S:llä on mein tietsikkalaturi. Voin kyl ottaa koneen, jos voin sun laturista sit ottaa virtaa???
23-03-2014 08:34:54: Jemina : Ku siis siitä on nyt aggu lobbu
23-03-2014 08:35:41: elina: sopiii!!!!
23-03-2014 08:36:21: Jemina : Jee!
23-03-2014 10:16:09: elina: jebou!
23-03-2014 10:17:18: elina: pystyks aiis kävelee? tai siis pystyt varmana mut niiku et jos sattuu ni voin määki kävellä! mut jos pystyt oot very welcome, tääl on ananas. syödään se! 🍍🍍🍍🍍
23-03-2014 10:41:16: Jemina : Joo lähen just tuleen sinne päin! saatan hitusen myöhästyy jos käyn kaupas ja ne aukee 12.00!! mut ei mee kauaa!
23-03-2014 10:41:43: elina: jooooo ei kiiret!!!!!!!
23-03-2014 10:42:15: elina: mitä kaupast?
23-03-2014 10:42:22: elina: hauskaa ku tuut!
23-03-2014 10:42:26: elina: päästis!
23-03-2014 10:43:35: Jemina : Jotain naposteltavaa!
23-03-2014 10:43:36: Jemina : Hehe hauska tulla sinne!
23-03-2014 10:43:56: elina: mulln manteleilt ja ananast
23-03-2014 10:43:59: elina: niit saaaaa
23-03-2014 10:44:02: elina: aaaaaaah!
23-03-2014 10:44:06: elina: heheee
23-03-2014 10:44:13: elina: 🍰🐎🍬🍭😖
23-03-2014 10:44:48: Jemina : :D
24-03-2014 09:24:00: Jemina : bild utelämnad
24-03-2014 09:24:18: Jemina : Ei ees paha! Hyvä et pakotit pitämään sitä kylmää!
24-03-2014 09:24:23: elina: eikä!!!!!!!
24-03-2014 09:24:28: elina: sattuuks se?
24-03-2014 09:24:56: Jemina : Ei, halusin siis ilouuisen kertoa, että pienellä selvittiin!
24-03-2014 09:25:06: Jemina : Uutisen*
24-03-2014 09:25:42: elina: huuuuh!!!!!!!
24-03-2014 09:25:47: elina: hyvä!!!!
24-03-2014 09:26:05: elina: et ot ilouutisnäkökulmassa vaik tosi tosi inhottava juttu!
24-03-2014 09:26:17: Jemina : Niinpä! Ooks koululla?
24-03-2014 09:26:28: elina: oon!
24-03-2014 09:26:45: Jemina : Joo lähinnä et ei tarvi sun murehtia jos murehdit! Tuun sinne just kans!
24-03-2014 09:27:11: elina: jes nähään pian ja kiitos raportista! mietin sitä kyl illalla!
24-03-2014 09:27:38: Jemina : No worries! vi ses!
24-03-2014 09:27:59: elina: vi ses 🐭🐰🐹
24-03-2014 09:28:08: Jemina : Lol
24-03-2014 09:28:14: Jemina : 💕
25-03-2014 20:42:37: elina: bild utelämnad
25-03-2014 20:42:48: elina: striimaan!!!!!!
25-03-2014 20:43:50: Jemina : Elina! Im so proud of you!
25-03-2014 20:44:05: Jemina : 🐭🐰🐹
25-03-2014 20:44:06: elina: mäki
25-03-2014 20:44:20: elina: H joutu kyl auttaa aika paljon
25-03-2014 20:44:45: Jemina : Hahaha:D
25-03-2014 20:44:53: Jemina : Mitä katot?
25-03-2014 20:44:57: elina: greyn anatomiaa
25-03-2014 20:45:04: elina: siin on sama pihelin ku mulla
25-03-2014 20:48:35: Jemina : Paras!
26-03-2014 11:37:56: Jemina : Miten jaksat kuumeilija??
26-03-2014 11:39:39: elina: bild utelämnad
26-03-2014 11:40:02: elina: meen ruohonjuuree hakee jotain mehiläissuperainetta
26-03-2014 11:40:19: elina: miten teil menee?
26-03-2014 11:41:22: Jemina : Voi! Valkosipuleita ja inkiväärejä! Ihan hyvin menee, nyt ollaan syömäs.
26-03-2014 19:25:47: Jemina : Onks paljo lämpöö??
26-03-2014 19:26:02: Jemina : (sori holhous!!!)
26-03-2014 19:26:04: elina: ei
26-03-2014 19:26:30: elina: oon varmaa holhoukseni ansainnu sillä oon muistaakseni holhonnu sua toisinaan :D
26-03-2014 19:26:58: Jemina : Haha. Ikävää et nyt just kuumetilanne! Pärjääks huomenna?
26-03-2014 19:27:02: elina: on siis alle 37 mut yleensä oon alle 36. miten koivet ja yö mamman kaa?
26-03-2014 19:27:10: elina: pakko pärjätä eli pärjään!
26-03-2014 19:27:44: Jemina : Okei. Tuun käymään mältis aamulla ysin jälkeen ku haetaan alkosta loput viinat!
26-03-2014 19:28:26: elina: aukeeks alko muute jo ysilt
26-03-2014 19:28:29: Jemina : Koivet särkee, lenkkarit noudettu, kohta lähen sinne taas pelikortit mukana heheh
26-03-2014 19:28:38: elina: ja tertetulemastå
26-03-2014 19:28:39: Jemina : Juu ysiltä aukee
26-03-2014 19:28:45: elina: mitkä lenkkarit??????
26-03-2014 19:29:05: elina: J autto tänää striimaamises
26-03-2014 19:29:12: elina: katoin kun harry tapasi sallyn
26-03-2014 19:29:10: Jemina : J:tä lainaan niit pinkkeharmaita mitkä oot nähny kyl mein eteisessä joskus
26-03-2014 19:29:39: Jemina : Aa se on kyl oikeesti ihan hyvä leffa! siis kaikkien.romanttisten komedioiden äiti!
26-03-2014 19:29:53: elina: aaaaaaa eli senkin hispter lenkkarit ja lahkolaismekko! oikeesti se on must kyl hyvä tyylisuunnitelma
26-03-2014 19:30:00: elina: ja ne on hienot kengt
26-03-2014 19:30:48: Jemina : Niin on. En pysty millään korkkareil oleen ja ei varmaan kannata ni toivon et on ok! Mulla on myös rennompi tyylisuunnitelma iltaa varten:)
26-03-2014 19:30:53: Jemina : Keheekekehek
26-03-2014 19:31:15: elina: ai vaihdat vaatteet :D?
26-03-2014 19:31:25: elina: joo ja tiedän et toi on pakonsanlema juttu
26-03-2014 19:31:35: elina: ne ruskeet hiippakentätkin kävis hyvin!
26-03-2014 19:31:40: Jemina : Just puhuin iskän kaa puhelimessa et mitä se laittaa päälle ni puku ja kauluspaidassa ylin nappi auki niin ku ohjastin teinki isää:D smart casual
26-03-2014 19:32:03: elina: :D
26-03-2014 19:32:13: Jemina : Joo mut niis on ehkä liian ohuet pohjat näin pahaan kiputilanteeseen.
26-03-2014 19:32:18: elina: smart casual faijat
26-03-2014 19:32:25: elina: onks niin paha kipu?
26-03-2014 19:32:30: elina: et sit aja huomenna
26-03-2014 19:32:44: Jemina : En aja! M tulee messiin!
26-03-2014 19:32:51: elina: hyvä
26-03-2014 19:33:11: elina: johtuuks se siit et oot nii pal pystyssä ollu?
26-03-2014 19:33:21: Jemina : Noooo haluun pelata varman päälle et on mukava olla niis juhlis eli mukavat kengät täytyy olla.
26-03-2014 19:33:25: Jemina : Joo
26-03-2014 19:33:43: elina: no huomen mee lepää sit asap
26-03-2014 19:34:04: elina: pe voidaan vetää molemmat jotain superlääkkeitä jos ei olla muutn kunnossa
26-03-2014 19:35:47: Jemina : Joo yritän heti ku oon valmis!
26-03-2014 19:35:51: Jemina : Ja sä kans!!
26-03-2014 19:35:59: elina: joo!!!!
26-03-2014 19:36:11: Jemina : Nyt lähen mummolaan! Hyvää yötä ja striimausta!
26-03-2014 19:36:24: elina: huvää yötä ja mummoa
26-03-2014 19:36:47: Jemina : ps. Superlääkkeenä toimii perjantaina varmaan alkoholi kehkehkeh
26-03-2014 19:37:00: elina: jep
29-03-2014 12:27:10: elina: no A:n veli on täällä :D
29-03-2014 12:27:42: Jemina : No ei olli vaikee arvata!
29-03-2014 12:27:43: Jemina : Ollu*
29-03-2014 12:27:53: elina: ni en ny voi raportoida
29-03-2014 12:28:12: Jemina : Ymmärrän. Huomenna siis. Hauskaa päivää!!;)
29-03-2014 12:28:31: elina: tänks huomiseen!!!!
01-04-2014 08:00:21: elina: jebou
01-04-2014 08:00:27: elina: en nää sun semmaa
01-04-2014 08:00:49: elina: ku riikka pakotti kotiin parantelemaan päiväks
01-04-2014 08:03:17: elina: siis paljon onnea pääästäinen!!!!!!!!!!!!
01-04-2014 08:06:00: Jemina : Okei ei se mitään.
01-04-2014 08:06:16: elina: harmittaa!
01-04-2014 08:06:38: elina: kuullaan illalla titanikist
01-04-2014 08:06:43: Jemina : Ei se mitään.
01-04-2014 08:06:43: Jemina : Juu
01-04-2014 08:06:59: elina: jännittääks?
01-04-2014 14:05:06: Jemina : Sori vastaamattomuus. Semma oli ja meni. Ihan hyvin sujui. Ei ollu aamulla voimia vastailla. K oli nukkunu pois yön aikana. Täys työ et selvisin tänne tr1 edes. Soitellaan illalla.
01-04-2014 14:05:49: elina: ❤️❤️❤️❤️❤️
01-04-2014 14:05:56: elina: voi ei päästäinen
01-04-2014 14:06:10: elina: arvelinkin ettei ollu parhaat energiat aamulla
01-04-2014 14:06:30: Jemina : Nyt alkaa taas itkettään. Se oli siis tullu paremmaks ku olin hoitanu sitä et tää oli ihan yllätys. Oon supersurullinen.
01-04-2014 14:07:14: elina: ei tarvii puhua nyt lisää mut jos alkaa itkettää mut jos haluat niin puhutaan!!! ja soita jos vähänkään tuntuu siltä!
01-04-2014 14:07:38: elina: niiku mäkin luulin et se parani!
01-04-2014 14:07:44: Jemina : Tai et en osannu yhtään odottaa ku nuhakin loppu yms. Et sillä.oli varmaan jotain muutaki mistä en tienny.
01-04-2014 14:08:03: Jemina : Siis ku eihän siitä nää päälle päin.
01-04-2014 14:08:20: elina: todennäköisesti sitten voi ei! joo, ei kilven läpi kyllä paljoa nää
01-04-2014 14:08:40: Jemina : Mut kauheen syyllinen ja paska olo... Mut onneks en ruvennu pillittää kesken semman
01-04-2014 14:09:03: elina: mistä syyllinen?
01-04-2014 14:09:19: Jemina : No et se oli jotenki mun syy ku en tajunnu
01-04-2014 14:09:36: Jemina : Aina syytän itteeni kaikesta ni ei mitään uutta
01-04-2014 14:09:44: elina: no ei ollu!!! epäilen et tajusit K:ta ihan todella hyvin
01-04-2014 14:10:16: elina: K aika tuli vaan nyt! luulen et luonnollinen kuolema on sille kivampi ku esim joku kilven sisältä tutkiminen et mikä mättäää
01-04-2014 14:10:15: Jemina : Mmmm. Soitan ku päästään täältä. Titanik merkeissä myös. Varaudu itku puheluun!
01-04-2014 14:10:40: elina: SAA ITKEÄ!
01-04-2014 14:10:52: Jemina : Niin tai et se olis lopetettu jollain piikillä jossain. Sai olla kotona ja omassa lempipaikassaan.
01-04-2014 14:11:27: elina: niin ja älä huoli titanikkia! hion sitä just
01-04-2014 14:11:38: Jemina : Okei. Soitellaan.
01-04-2014 14:11:41: elina: ja niin meinasin sanoa samaa K:n kuolinolosuhteista!
01-04-2014 14:11:52: elina: kuullaan päästäinem ❤️❤️❤️❤️❤️
01-04-2014 14:11:54: Jemina : Mmm
05-04-2014 09:20:05: elina: olils eilen töissö? ja meeks tönöön loimaalle
05-04-2014 09:20:26: elina: erhön ooo tööl 10.11 junasaa?
05-04-2014 11:44:28: Jemina : Oon nyt jo loimaalla. Tultiin autolla. Miks se ei vastaaaaaa
07-04-2014 18:58:49: Jemina : No money for us from skr
07-04-2014 18:58:52: Jemina : :(((((
07-04-2014 18:59:13: elina: huomasin just fbstä :(((((((
07-04-2014 18:59:52: Jemina : No sit ku kuuluu oskarilta ja luonnon säätiöltä ja jos tulee sieltäki nononono ni sit haetaan sitä avekin rahaa ja sit yhtä toista minkä linkkasit
07-04-2014 19:01:57: elina: todellakin!!!!
07-04-2014 19:01:59: elina: ärsyttävää
07-04-2014 19:02:09: Jemina : Niinpä
07-04-2014 19:02:21: Jemina : Mut ei voi sanoo etteikö oltais yritetty!
07-04-2014 19:02:40: Jemina : Vähän kyl hämmentää et ei saatu sieltä loimaan rahastosta????
07-04-2014 19:02:48: Jemina : Siis mikä olo skrn alainen
07-04-2014 19:03:31: Jemina : Mut nyt en häiritse enää ku sulla on vieraita! Sori jos olin vaikee päivällä. Jaksaminen koetuksella! Nähdään huomenna illalla viim!
07-04-2014 19:03:59: elina: nii on!!!
07-04-2014 19:04:11: elina: nyt jatkuu leffabisnekset mut kuullaan huomenna
12-04-2014 08:28:41: elina: kävit likettä kaikki mun kuvat
12-04-2014 08:28:44: elina: :F
12-04-2014 08:28:51: elina: Siis :D
12-04-2014 08:29:04: elina: ilmottauduils sä sinne onkkariin?
12-04-2014 08:29:21: elina: mietin er vois sinne mennä mun töiden jälkeenki tänää ehkä
12-04-2014 08:29:24: elina: ?
12-04-2014 08:30:00: Jemina : Juu haha. Aamun hupipuuha!
12-04-2014 08:30:29: elina: nauratti ku 100000x jemina liked
12-04-2014 08:31:05: Jemina : En oo vielä. Mun tulee se ystävä tänään ni täytyy pohtii miten sen jälkeen jaksaa. Kai sinne nyt jotenki voi päästä vaik ei oo ilmottautunu???
12-04-2014 08:31:10: Jemina : Hahaha!
12-04-2014 08:31:25: elina: laita maili heti
12-04-2014 08:31:33: elina: ja sit vaa et mee jos et mee
12-04-2014 08:31:38: Jemina : Otin takasin mun anti-instagramajan
12-04-2014 08:31:49: Jemina : Joo mä laitan
12-04-2014 08:32:08: elina: mut ei stressiä tästtttä
12-04-2014 08:33:34: Jemina : Juu en ota!
12-04-2014 08:35:39: elina: 👍
12-04-2014 08:42:52: Jemina : Sinne meni toivon mukaan pääsen listaaaaan
12-04-2014 08:42:56: Jemina : Miten meni eilen?
12-04-2014 08:55:15: elina: hyvin!!! mut siis ei ihmeesti
12-04-2014 08:55:23: elina: klubil makso mentii telakal
12-04-2014 08:55:26: elina: tuli väsymys
12-04-2014 08:55:31: elina: muut meni klibil me ei
12-04-2014 08:55:36: elina: S oli siel myös
12-04-2014 08:56:02: Jemina : Aa okei no hyvä et kaikki meni hyvin!:)
12-04-2014 08:56:12: elina: jooooo
22-04-2014 10:43:04: elina: keskustorilla
22-04-2014 10:43:10: elina: ts 2min myöhässä
22-04-2014 10:48:50: Jemina : Joo mä kans. Arvioin mun hitauteni väärinnnn
22-04-2014 10:54:47: Jemina : Soriiiii könyyn sinne niin nopeesti ku pystyn
22-04-2014 10:55:10: elina: no worries
22-04-2014 10:55:32: Jemina : Oon valoissa nyt
26-04-2014 09:41:42: Jemina : Ärsyttävää
01-05-2014 22:29:47: elina: kymmenelt huomenna??
01-05-2014 23:08:27: Jemina : Juu!
08-05-2014 20:40:35: Jemina : Ooks treffeil?
08-05-2014 21:52:09: Jemina : Ei muuta ku et haenko mä huomenna ne kamat?
08-05-2014 23:12:10: elina: soitetaan aamulla
08-05-2014 23:12:18: elina: mut mä voin hakea
08-05-2014 23:12:23: elina: ja joo olkn
09-05-2014 08:53:54: Jemina : Ooks hereil?
09-05-2014 08:54:04: elina: joo
10-05-2014 06:37:27: Jemina : Tarviin apuu sen ompelukoneen kantamisen.kanssa jos onnistuu tulla sit auttaa ku pääset tähän.
10-05-2014 06:49:36: elina: joo
10-05-2014 06:49:40: elina: tietty
10-05-2014 06:51:46: elina: !!!
10-05-2014 06:52:01: elina: älä huoli
10-05-2014 06:52:03: Jemina : Hyv:)
10-05-2014 07:06:15: elina: jooo oon varmaa ysin maissa siel sulla
10-05-2014 07:06:36: Jemina : Ok
10-05-2014 08:08:47: Jemina : Se on siis se salkun näkönen!
11-05-2014 20:09:39: elina: jebu
11-05-2014 20:09:47: elina: hyvä keskustele eilen I:stä autossa
11-05-2014 20:10:16: elina: oon mietiny sitä paljon ja tuntuu et kaikkia asioita selviää itsestäkin kun olit ajatellut jotenki. pidemmälle ton asian.
11-05-2014 20:10:36: elina: ja kuten sanoit, helpottaa myös et ei ole ainokainen asian kanssa
11-05-2014 21:14:30: Jemina : Joo! Tosi hyvä. Tuntu ihanalta ku sain kertoo siitä. Kiitos et kuuntelit. Luulen et kaikki selviää parhain päin. Kiitos!
16-05-2014 21:33:56: Jemina : Sori vastaamattomuus! Kivaa keikkaa!
17-05-2014 19:02:00: elina: hei
17-05-2014 19:02:07: elina: me ollaan täällä
17-05-2014 19:02:24: elina: en viel tie missä
17-05-2014 19:37:30: Jemina : ?
17-05-2014 19:40:18: elina: että jossain illlanviettoaikeissa
17-05-2014 19:41:28: Jemina : Ymmärrän:) Oon U:n luona nyt. Soitan ehk.tuun keskustaan:)
18-05-2014 02:44:35: Jemina : Pääsitkö kotiin?
18-05-2014 10:02:29: elina: joooo
18-05-2014 10:02:38: elina: olin vissii nukahtanu ku soitit
18-05-2014 10:02:48: elina: eiku viestitit
18-05-2014 10:02:58: elina: hyo daakeli mikä olo
18-05-2014 10:03:13: Jemina : Niin mä ajattelinki et muistaks mä niin huonosti
18-05-2014 10:03:19: Jemina : Ihan kaamew
18-05-2014 10:03:29: elina: :D
18-05-2014 10:03:55: Jemina : Heräsin 8 enkä pysty nukkuu vaik haluisin päässä vaan pyörii ei luoja
18-05-2014 10:04:28: Jemina : Haha
18-05-2014 10:05:24: elina: mäki heräsin sillon
18-05-2014 10:05:35: elina: mut sain onneks unta ju ens join cettä
18-05-2014 10:05:42: elina: ja nyt on ihan ok jo
18-05-2014 10:05:46: elina: heräsin siis äsken
18-05-2014 10:05:58: elina: tai bo en oo noussu viel et en tie onks ok
18-05-2014 10:06:20: Jemina : Joo sitä on tullu tehtyä siis vettä juotua
18-05-2014 10:06:31: Jemina : Hohhoijaa mikä illanvietto
18-05-2014 10:06:37: elina: jep:D
18-05-2014 10:06:42: elina: hauskaa silti
18-05-2014 10:06:52: Jemina : Superhauskaa
18-05-2014 10:07:53: Jemina : Ja ei siis oo sarkasmii haha
18-05-2014 10:08:09: elina: tajusin
18-05-2014 10:09:01: elina: bild utelämnad
18-05-2014 10:09:07: elina: tämmönen olo
18-05-2014 10:10:11: Jemina : bild utelämnad
18-05-2014 10:10:31: Jemina : :D
18-05-2014 10:17:30: elina: :D
18-05-2014 10:17:40: elina: toispa joku ruokaa
18-05-2014 10:18:31: Jemina : Samasta haaveilen. Elvan kebab huijas mua eilen eli ei menny putkeen yöruokailu
18-05-2014 10:18:45: elina: miten
18-05-2014 10:19:26: Jemina : Otin mukaan ni sit ku pääsin kotiin ja avasin siel ei ollu kaikkee mitä piti:(
18-05-2014 10:19:41: elina: voi ei
18-05-2014 10:19:46: elina: ärsyttäväää
18-05-2014 10:19:54: Jemina : Niin oli
19-05-2014 18:28:42: elina: töissä
21-05-2014 09:05:52: elina: synttärionnittelut päästäinen!!!!!!
21-05-2014 09:06:04: elina: ❤️😘💖💞💕💓🎀😍💌
21-05-2014 09:06:24: elina: 🐭🐭🐭🐭🐭🐭🐭🐭🐭🐭
21-05-2014 09:06:43: Jemina : Haha! Kiitos!!!!! 🎀😍💌
21-05-2014 09:07:07: elina: :)))))))
21-05-2014 09:07:17: elina: aika aikasin olit heränny?
21-05-2014 09:07:40: Jemina : Jag är på tåget till Loimaa och sen ska vi gå tilla Åbo med min mamma och pappa
21-05-2014 09:07:57: elina: oooo på riktigt fint!
21-05-2014 09:08:03: elina: va ska du i åbo?
21-05-2014 09:08:15: Jemina : Jag vacknade klockan 6
21-05-2014 09:08:31: elina: helt tidigt!!!!
21-05-2014 09:08:38: elina: när ska du komma bak?
21-05-2014 09:08:56: elina: har du 23 nu?
21-05-2014 09:09:00: Jemina : Vi ska gå till aboa vetus och ars nova museet och äta och kanske kolla på titanik galleri
21-05-2014 09:09:17: Jemina : Ja! Jag är gammal!
21-05-2014 09:09:25: elina: super resan!!!!!!! nara du o dem två?
21-05-2014 09:09:44: Jemina : Ja:)
21-05-2014 09:09:45: elina: nä eu är inte, ny är min nuorin komppis!!!!!
21-05-2014 09:10:15: elina: låter som en bästa födis present som man kan ha!
21-05-2014 09:10:34: Jemina : Jag kommer till baka kanske i morgon
21-05-2014 09:10:42: Jemina : Haha nu är jag jätte glad!
21-05-2014 09:10:50: Jemina : Ja det är sant!
21-05-2014 09:11:02: elina: :D
21-05-2014 09:12:18: Jemina : Jag måste gå till läkaren i morgon också... Det inte så kul
21-05-2014 09:13:05: elina: lyckats idag är kiva så drt kanske balancerar
21-05-2014 09:13:17: elina: H sade et du ska få kortison igen?
21-05-2014 09:14:11: elina: om du behöver hjälp bara let me know!!!! måste du bara sova en vecka efter pistos
22-05-2014 11:07:50: Jemina : Kaikki kunnossa luulen et huomenna tuun treelle!:)
22-05-2014 11:09:22: elina: saiks kortisnoia
22-05-2014 11:09:59: Jemina : Joo mut huomenna saan jo liikkua:)
22-05-2014 11:10:07: elina: okei
22-05-2014 11:10:10: elina: hyvä!!!
22-05-2014 11:11:05: Jemina : Niinpä. Tuuks avajaisii huomen?
22-05-2014 11:11:15: elina: eb tie viel
22-05-2014 11:11:18: elina: oon ehk töissä
22-05-2014 11:13:51: Jemina : Ok. Olis kiva nähä!
22-05-2014 11:14:18: elina: nii oiski!!!
22-05-2014 11:14:26: elina: koitan saada jonkun päivävuorob
22-05-2014 11:14:30: elina: mut lets see onnaako
22-05-2014 11:14:37: Jemina : jep:)
22-05-2014 11:16:50: elina: jep
22-05-2014 14:41:38: elina: oon huomenna aamun töissä eli avajaisissa nähdään!
22-05-2014 15:13:46: Jemina : Jee!
22-05-2014 16:56:23: elina: töis
22-05-2014 16:57:45: Jemina : Arvasin!:)
22-05-2014 17:03:33: elina: mitä asiaa
22-05-2014 17:04:02: Jemina : Tylsyys ja neliöarkisi eli voi odottaa!
22-05-2014 19:10:47: elina: bild utelämnad
22-05-2014 19:11:10: elina: Joku lapsi karjuu täysii kaupassa et maha kipee et pakko saada jätskii...
22-05-2014 19:11:19: elina: aa nyt sil on kakka!!!!!
22-05-2014 19:11:23: elina: huippu kakara
22-05-2014 19:13:07: Jemina : Haha! Koita kestää! Kakkaa&karkkia = päivän teema.
02-06-2014 20:45:30: elina: juna collection lost
02-06-2014 20:45:35: elina: nästa loimaa
02-06-2014 20:45:40: elina: the nexy stop loimaa
02-06-2014 20:51:45: Jemina : Juu hehe! 💌
02-06-2014 22:04:43: Jemina : Ook hereil ja toiminta kykynen?
02-06-2014 22:04:59: elina: mä vai
02-06-2014 22:05:03: elina: tulin jut tre
02-06-2014 22:05:08: Jemina : No sä!
02-06-2014 22:06:03: Jemina : niin sitä pohdeinki et ootko kotoilu mielel vai sellasel mielel wet haluisit lähtee mun lähi baari tuoppiin yksil????
02-06-2014 22:06:16: Jemina : Ymmärrän kyl jos on liian mylhänen ja rankka timing
02-06-2014 22:09:22: Jemina : Äh ei se vastaa mut soitan koht uusiks
02-06-2014 22:12:20: elina: okkkkkk
06-06-2014 18:06:53: elina: töis
06-06-2014 18:07:02: elina: soitan ku pääsen ysin jälkeen
08-06-2014 10:34:14: elina: bild utelämnad
08-06-2014 10:34:19: elina: bild utelämnad
08-06-2014 10:36:29: Jemina : Hehheh!:D Misoot?
08-06-2014 10:37:01: elina: tietty pieksänmäellä!
08-06-2014 10:39:48: Jemina : Pieksu!
09-06-2014 16:43:34: elina: mikä vointi?
09-06-2014 16:43:37: elina: jebou!
09-06-2014 16:43:44: elina: sodankyläterkut!
09-06-2014 17:08:57: Jemina : Hyvä! Mut väsyny! Tampereterkut!
09-06-2014 17:32:00: elina: hyvä!
13-06-2014 14:23:46: elina: vataan sille että vastataan ens viikolla!!!!
13-06-2014 14:23:52: elina: mut siis kreisii huippuu!
13-06-2014 14:24:02: elina: näyttely stadissa!
13-06-2014 16:56:05: elina: jemina!!!!!!
14-06-2014 07:56:31: Jemina : Ja hei ihana kortti unohdin eilen sanoa!!!
14-06-2014 13:33:43: elina: :))))))
17-06-2014 09:06:52: Jemina : Ostin uuden kesäpaidan ja huomasin, et tää on aika samanlainen ku se mitä haet. V-aukkonen kyl, mut jos kiinnostaa ni gt.
17-06-2014 09:07:20: Jemina : bild utelämnad
18-06-2014 19:59:47: elina: jemina
18-06-2014 19:59:49: elina: hemina
18-06-2014 19:59:53: elina: hölmööööö
18-06-2014 19:59:56: elina: vastaisitpa!
18-06-2014 20:00:11: elina: huomenna illalla kokous?
18-06-2014 20:00:19: elina: mitös sanot?
19-06-2014 16:57:14: Jemina : Ooks tulos sit koska?:)
01-07-2014 23:15:41: elina: bild utelämnad
01-07-2014 23:15:47: elina: kato mikä yöpaita
02-07-2014 00:27:42: Jemina : Haihatuspaita ihana! 💌
15-07-2014 09:17:42: elina: ehkä uikkari mezzii??!!!
15-07-2014 09:41:06: Jemina : Voin ottaa!
16-07-2014 09:06:00: elina: raportti
16-07-2014 09:06:09: elina: mut on kirjattu järjestelmään
16-07-2014 09:06:15: elina: siirrettin kerros ylöspäin
16-07-2014 09:06:23: elina: ja nyt nään hoitajan pian!
16-07-2014 09:21:09: Jemina : Ok eli aika nopeeta toimintaa!
16-07-2014 09:21:23: elina: tuunjo
16-07-2014 09:21:29: elina: kotio
16-07-2014 09:21:45: Jemina : Oho!
17-07-2014 09:15:31: elina: bild utelämnad
17-07-2014 09:15:40: elina: huomenta päästäinen!!!!!!!
17-07-2014 19:55:26: elina: jepsukka! senkin söpöliini nuhapäästäinen!
17-07-2014 19:55:40: elina: pääsiks hyvin V:lle!?
17-07-2014 19:56:11: elina: ihana kun kävit vaikka olikin vähän vaikeeta!
17-07-2014 20:01:03: Jemina : bild utelämnad
17-07-2014 20:01:32: Jemina : Mattolaiturilla ollaan! Oli kiva käydä! Kyl tää tästä kato!
17-07-2014 20:07:37: elina: ihanat! miss se on?
17-07-2014 20:15:11: Jemina : Tääk rannalla V:n kodin vieressä.
18-07-2014 11:18:09: elina: http://www.ksml.fi/uutiset/
kulttuuri/nayttelyt/
inhimillista-haihatuksen-kesanayttely/1853887
18-07-2014 11:27:48: Jemina : Oho!
18-07-2014 11:30:31: elina: jes!!
18-07-2014 11:31:05: Jemina : Positiivinen maininta!!! 🎀😍💌
18-07-2014 11:34:07: elina: jooo!!!
18-07-2014 11:34:24: elina: miten kiva juttu!!!
18-07-2014 11:34:49: Jemina : Niinpä tasottaa hyvin eilisiä olotiloja!
18-07-2014 11:35:02: elina: jep!!!!
18-07-2014 11:35:26: elina: ja ku nekin oli jotenkin oudosti huononhyvät
18-07-2014 18:47:38: Jemina : Nooooo ollaan koht menossa sinne:)
18-07-2014 18:48:20: elina: aattuuyhä
18-07-2014 18:48:22: elina: sattuu
18-07-2014 18:48:27: elina: vaik ptin lääkkeen
18-07-2014 18:48:41: elina: pakotin M:n tuomaan etikkasipsei!
18-07-2014 18:48:53: elina: ☺️
18-07-2014 18:49:56: Jemina : Voi ei! Ehkä kylmä kalja auttaa! Tulkaa molemmat?
18-07-2014 18:52:14: elina: jos tää menee ohi ni tuun/tuumme!!
18-07-2014 18:55:34: elina: bild utelämnad
18-07-2014 18:55:43: elina: mun juhla-asu
18-07-2014 18:55:49: elina: ratkes!!!!
18-07-2014 19:11:34: Jemina : No niin ihana!
18-07-2014 19:14:15: Jemina : bild utelämnad
18-07-2014 20:30:18: Jemina : Mennään pitsalle ku tuli nälkä!
18-07-2014 20:45:01: elina: yhä peiton alla mä
18-07-2014 20:45:03: elina: kipusena
18-07-2014 20:45:10: elina: 😫😫
18-07-2014 20:52:46: Jemina : Ymmärrän ei hätää!:)
07-08-2014 08:27:16: Jemina : Ootko löytäny sen titaniksopparin ja akttonu sitä tekstii?
07-08-2014 08:27:42: elina: oonlöytäny
07-08-2014 08:27:50: elina: ja tekstin meinasin tänään laittaa sulle
07-08-2014 08:28:07: Jemina : Haluisitko laittaa mulle ne tiedot siitä että mitä kaikkia kuluja meillä oli?
07-08-2014 08:28:24: Jemina : Ni saan sen budjetin tehtyy loppuun
07-08-2014 08:28:58: elina: bild utelämnad
07-08-2014 08:29:08: elina: laitan tän myös faboon
07-08-2014 08:29:16: Jemina : Ok
07-08-2014 08:29:30: elina: voinko soittaa nyt?
07-08-2014 08:30:33: elina: jebou!
07-08-2014 08:30:35: elina: ?
07-08-2014 08:30:51: Jemina : Joo
08-08-2014 10:02:45: elina: töissä
08-08-2014 10:02:49: elina: 17 asti
08-08-2014 10:02:54: elina: tietokone meni eilen jäkkiin
08-08-2014 10:49:31: Jemina : Juu ei mitään tärkeetä ollu
14-08-2014 11:12:26: elina: jebu jebsukkaa
14-08-2014 11:12:31: elina: 😘😍😘😍😘
14-08-2014 20:13:36: Jemina : What? ;)
15-08-2014 08:45:01: elina: että moi vaan!!!
15-08-2014 08:45:55: Jemina : No moimoi!
15-08-2014 08:46:15: elina: bild utelämnad
15-08-2014 08:46:20: elina: huomenta!
15-08-2014 08:47:38: Jemina : bild utelämnad
18-08-2014 14:24:57: elina: jepsu!
18-08-2014 14:25:11: elina: huomenna tuodaan ne kamat faija ylhäisin kanssa!
18-08-2014 14:25:18: elina: koska oot kotona illalla?
18-08-2014 14:36:17: Jemina : Oon viiden jälkeen varmana
18-08-2014 14:38:56: elina: okei!
18-08-2014 14:39:04: elina: ei me ennen sitä tulla missään tapauksessa
18-08-2014 14:39:07: elina: myöhemmin vasta
18-08-2014 14:39:26: elina: olmottelen ni et joudu päivystää koton
18-08-2014 15:01:33: Jemina : Ok!
18-08-2014 22:53:40: elina: tänään lähijunassa oli häiritsevästi tuttu poika mut aattelin et en ehkä tunne sit sitä kun en tajua kuka se on. sil oli ihme musavermeitä ym mukana. äsken tajusin, et se oli se viimekesän liftipoika. tuntuu kivalle et just tänään näin sen ja huomenna äänet purkautuu että ympyrä sulkeutuu ainakin vähäsen. toinen juttu: J ei vastaa? huomiseen!
30-08-2014 13:20:33: Jemina : Laitoitko hakemuksen eteenpäin?
30-08-2014 13:53:47: elina: juuu
30-08-2014 13:53:52: elina: laitoin sen faboonkin
30-08-2014 13:54:03: elina: mut se ei varmaan taas tehny notificatioinia
30-08-2014 13:54:34: Jemina : Juu ei tehny. Kiitos!
30-08-2014 13:56:00: elina: ärsyttävä!
30-08-2014 13:56:02: elina: fabo
30-08-2014 13:56:12: elina: laasin nyös sen hakemuksen pdfnä sinne
30-08-2014 13:56:20: elina: kuaatteöin et hyvä et se on jemmassa
30-08-2014 13:56:13: Jemina : Niinpä!
30-08-2014 13:56:59: Jemina : Jepsu hyvin ajateltu!
02-09-2014 17:17:14: elina: näin tänään J:n
02-09-2014 17:17:25: elina: oli saanu viestin vaikkei vastaakkaan
02-09-2014 17:17:59: Jemina : Aa
02-09-2014 17:18:03: Jemina : Ok?
02-09-2014 17:18:16: elina: joo ookoo
02-09-2014 17:18:12: Jemina : Weird
02-09-2014 17:18:29: elina: tai nii että se vaan sano et sai ne
02-09-2014 17:18:37: elina: outoa!
02-09-2014 18:00:34: Jemina : Vetiköhän se herneen nenään?
02-09-2014 18:00:41: Jemina : Ok
02-09-2014 18:04:57: Jemina : Mikä sun osote on?
02-09-2014 21:29:08: elina: eikai vetäny
02-09-2014 21:29:13: elina: tai jos veti niin ihan sama
02-09-2014 22:41:09: Jemina : Niin kiitos
16-09-2014 17:07:05: Jemina : Soitellaan huomenna?
16-09-2014 17:07:31: elina: joo
16-09-2014 17:07:33: elina: !
23-09-2014 23:14:01: Jemina : Käyks kokous 10? vai onks sul menoa?
23-09-2014 23:22:45: elina: kymmenen ok
23-09-2014 23:23:43: Jemina : Jes!
24-09-2014 08:51:38: elina: oon onlines!
24-09-2014 09:00:15: Jemina : Mäki
24-09-2014 09:00:32: elina: ollaaks me toistenme frendei tuol?
24-09-2014 09:01:33: elina: hhahhah
24-09-2014 09:01:36: elina: ei oltu!
24-09-2014 09:01:44: elina: lisäsin sut
24-09-2014 09:01:48: elina: hyväksy mut
03-10-2014 17:58:20: elina: käykö kokous vasta si
03-10-2014 17:58:21: elina: su
03-10-2014 17:58:26: elina: menisin töiinhuomenna
03-10-2014 17:58:32: elina: saisin vuoron nääs
03-10-2014 18:01:17: Jemina : Joo passaa
03-10-2014 18:01:58: elina: vuoro meni eli huomenna
03-10-2014 18:02:08: elina: ellei tuu uutta vuoroo
03-10-2014 18:02:11: elina: sori pommitus
03-10-2014 18:04:24: Jemina : Ok
04-10-2014 07:35:08: elina: kymmen sopii mulle yhä
04-10-2014 08:16:40: elina: jebsuuu
04-10-2014 08:18:00: Jemina : Mulle kävis 11 onks
04-10-2014 08:18:11: elina: ok
04-10-2014 08:18:44: Jemina : Väsyttää hulluna vaikka menin ihan ajoissa nukkuu.
04-10-2014 08:18:56: Jemina : Mut oon 11 linjoilla
04-10-2014 08:19:04: elina: joo puhutaa sit vast 11
04-10-2014 08:19:07: elina: nuku viel
04-10-2014 08:19:11: elina: ja juo kahvit
04-10-2014 08:19:33: Jemina : Yes
04-10-2014 08:27:14: Jemina : No nyt en saa enää nukuttuu eli kymppiki käy...
04-10-2014 08:27:19: Jemina : :D
04-10-2014 08:27:38: elina: pokoo
04-10-2014 08:28:03: elina: bild utelämnad
04-10-2014 08:28:09: elina: aamukuva olehycä
04-10-2014 08:29:03: Jemina : Whaaaat onks sul kunnollinen sänky???
04-10-2014 08:42:35: elina: on
04-10-2014 08:42:47: elina: tai siis no se on niiku puuhäkkyrä
04-10-2014 08:43:41: Jemina : Aa niin ku meil?
04-10-2014 08:44:15: Jemina : Mut silti nyt on maailman kirjat sekasin. Mihinkään en voi enää luottaa. Patjaelämä is over!
04-10-2014 08:44:43: elina: eiku on se sellanen oikee sänky
04-10-2014 08:44:47: elina: niiku pohja
04-10-2014 08:44:55: elina: mut sama vanha vaahtomuovipatja mulla on
04-10-2014 08:45:01: elina: ei siis mitään aikuista
04-10-2014 08:45:12: elina: bild utelämnad
04-10-2014 08:53:56: Jemina : Aaaa
04-10-2014 08:54:21: Jemina : Soitan jo ohno
04-10-2014 10:40:50: elina: bild utelämnad
04-10-2014 10:40:59: elina: sorosorisori
04-10-2014 10:42:12: elina: mitä hittoa menin paniikkii
04-10-2014 10:42:19: elina: ja meen hikisenä töihon nyt
04-10-2014 10:42:26: elina: 😞
04-10-2014 11:15:52: Jemina : Ymmärrän. Tiedän et tommoset jutut ahistaa.
04-10-2014 13:29:12: elina: nolona ajattelin viel sun pikafeidausta
04-10-2014 13:29:32: elina: mut kuumottaa jos on noin jättäny tekemättä jotain mitä piti
04-10-2014 13:29:43: elina: jos halut voidaa huomebna myös aamulla suunnitella eprkshoppia
04-10-2014 15:14:37: Jemina : Joo en ottanu itteenä. Ti tai ke ilta sopii mulle hyvin
04-10-2014 15:15:54: Jemina : Noista netti sivuista piti puhua ja mut ei mulla ollu niistä muuta ku et ne pitää vaan jynssätä kuntoon
05-10-2014 01:03:07: elina: H paljasti et säki fanitat vain elämää!
05-10-2014 01:03:09: elina: mäkin
05-10-2014 01:03:17: elina: oon itkenykki vähän 😁
05-10-2014 01:04:28: elina: kayoin puhelimella sun taittoja! huiput!
05-10-2014 01:04:34: elina: kommwntoin koneelta huomenna
05-10-2014 01:04:35: elina: kiitos
05-10-2014 01:04:33: Jemina : Joo oon fanittanu sitä aina! Otin ruutu+ ilmasen kuukaudenki sitä varten!!!
05-10-2014 01:04:41: elina: JA SORI JOS HERÄTI
05-10-2014 01:04:54: elina: H KERTO SENKIN NOLO
05-10-2014 01:04:51: Jemina : Et herättäny
05-10-2014 01:04:57: elina: ruutu plus
05-10-2014 01:04:55: Jemina : Kiitos
05-10-2014 01:05:00: elina: hyvä!!!
05-10-2014 01:05:31: elina: bild utelämnad
05-10-2014 01:05:30: Jemina : Hahha suosittelen!
05-10-2014 01:05:41: elina: alastonkuva illan tatoks
05-10-2014 01:05:47: elina: meinaan matkia tuutu plussaa
05-10-2014 01:05:51: elina: ruutu
05-10-2014 01:06:07: Jemina : Hyvä idis.
05-10-2014 01:06:28: Jemina : L:ki tunnusti et se on kattonu sitä
05-10-2014 01:06:41: elina: L!!!!
05-10-2014 01:06:44: elina: yllätys
05-10-2014 01:06:45: Jemina : Kiitos alaston kuvasta
05-10-2014 01:06:54: elina: bild utelämnad
05-10-2014 01:07:02: elina: meinaan alkaa suömään tota
05-10-2014 01:07:09: elina: koska i am in love
05-10-2014 01:07:06: Jemina : Niin joten meitä on jo enemmän! Mä tulin ihan täysiä ulos kaapista!
05-10-2014 01:07:14: elina: elaa!!!!
05-10-2014 01:07:20: elina: määki oon tullu vähitellen
05-10-2014 01:08:36: Jemina : Elastinen on kyl ollu musta tosi yllättävä! Ihan totta. Ajattelin et se olis tosi tylsä, kylmä ja etäinen. Olin meinaan kerran lämppäämässä sitä ja sillon se vaikutti kyl ihan tosi ärsyttävältä.mut nyt oon ehkä kääntäny takkini
05-10-2014 01:08:55: elina: se on ehkä kasvanu
05-10-2014 01:09:07: elina: hahah hyä cv merkintäee
05-10-2014 01:09:05: Jemina : Ehkä
05-10-2014 01:09:10: elina: elan länppäri
05-10-2014 01:09:13: elina: lämppäri
05-10-2014 01:09:22: elina: pakko lopeettaa näpytys ku tulee nii viheiet
05-10-2014 01:09:24: elina: virheit
05-10-2014 01:09:27: elina: hyc töt
05-10-2014 01:09:31: elina: hyv yöt!!!!
05-10-2014 01:09:34: Jemina : Joo no sitä en kovin monelle oo kertonu:D
05-10-2014 01:09:48: elina: paljastan sen kaikille!!!
05-10-2014 01:09:45: Jemina : Hyvää yötä!
05-10-2014 01:10:01: Jemina : Et saaaa!!!!
05-10-2014 20:25:45: elina: bild utelämnad
05-10-2014 20:25:54: elina: kovot käy kuumana ku etn kuvia
06-10-2014 00:26:02: Jemina : 💕
17-10-2014 22:13:02: elina: http://instagram.com/p/uQvJvGRrqW/
21-10-2014 17:55:35: Jemina : Uutta versioo pukkaa terkuin sairaspedin työpäästis
21-10-2014 17:57:38: elina: jeee
21-10-2014 17:57:43: elina: voi ei potilas
Paulon säätiön kutsunäyttely
Paulo Foundation invitational exhibition
Exhibition Laboratory Project Room
Lönnrotinkatu 35
Avoinna ti—su 11—18
(esitykset klo 18:30)
Open Tue—Sun 11am—6pm
(performance at 6.30pm)
to 6.8. 17.00 ensi-ilta/ Thur 6.8. 5pm premiere
la 8.8. 18.30 / Sat 8.8. 6.30pm
ke 12.8. 18.30 / Wed 12.8. 6.30pm
pe 14.8. 18.30 / Fri 14.8. 6.30pm
la 15.8. 18.30 / Sat 15.8. 6.30pm
Ke 19.8. 18.30 / Wed 19.8. 6.30pm
to 20.8. 18.30 & 21.30 / Thur 20.8. 6.30pm & 9.30pm
la 22.8. 14.00 & 18.30 / Sat 22.8. 2pm & 6.30pm
PÄIVITÄ SIVU
REFRESH THE PAGE